Nye planer for sykehjemmet

Stiftelsen Betanien Bergens bygg i Vestlundveien 23.

​​Betanien rehabilitering og sykehjem holder til i dette bygget i Vestlundveien 23. Fot: Åse Meistad Skjellevik.

Audun Korsvold
28.06.2017

Høsten 2013 sendte Stiftelsen Betanien Bergen en mulighetsstudie for Fremtidens sykehjem til Bergen kommune. I september i fjor vedtok Bergen bystyre institusjonsplanen Omsorg med kunnskap hvor ombyggingen vår var inkludert. Vedtaket tok et forbehold om Husbank-finansiering.

I et møte med Bergen kommune og Husbanken 20. juni uke ble det klart at Husbanken ikke vil finansiere det vi har kalt Fremtidens sykehjem ved Stiftelsen Betanien Bergen. Disse planene ble utarbeidet for fire år siden og besto i en modernisering og utvidelsen av dagens sykehjemsbygg. Et viktig mål var å bli kvitt de siste dobbeltrommene, slik at alle rommene i sykehjemmet ble enkeltrom. Fremtidens sykehjem skulle dessuten gi 14 nye plasser.

Hovedgrunnen til Husbankens avslag er at de fleste rommene ville være for små i forhold til de krav som gjelder fremover. Kravet til langtidsplasser er nå 28 m2, mens de fleste av våre rom ville være på bare 20 m2. Det er overraskende at ikke vi har fått noe varsel om dette tidligere, men nå må vi forholde oss til situasjonen slik den er. Det er jo også grunn til å spørre om vi selv ville være tilfredse med å tilby våre beboere mye mindre rom enn andre sykehjem i Bergensområdet i mange år fremover. Kanskje var Fremtidens sykehjem egentlig Fortidens sykehjem.

Nye planer på lang og kor​​​t sikt

Dette betyr at planene om å utvide, modernisere og bygge om dagens bygning må skrinlegges. Vi må tenke nytt og finne nye veier å gå, som åpner for helt andre løsninger. Et spennende fremtidsbilde vil være å bygge et helt nytt sykehjem, og bruke dagens sykehjemsbygg til andre aktiviteter. Vi har allerede engasjert et arkitektfirma til å gjøre en mulighetsstudie for å se på ulike måter å bruke eiendommen vår på. Denne studien vil også omfatte muligheten for å bygge et nytt sykehjemsbygg, kanskje også med omsorgsleiligheter. Studien skal være ferdig i august. Mulighetsstudien utgjør grunnlag for en diskusjon. Hva vi faktisk velger å gjøre, må bestemmes etter at stiftelsen har gjennomført en strategisk diskusjon av hva vi skal satse på i årene fremover. Da må vi også snakke med Bergen kommune. Denne diskusjonen skal vi starte over sommeren. Så vil de aktuelle valgmuligheter bli konkretisert utover høsten, slik at valget av fremtidens løsning kan tas før jul.

Samtidig må vi legge planer for hvordan dagens sykehjemsavdelinger kan vedlikeholdes, slik at de er et godt sted å være for pasientene og en god arbeidsplass i de nærmeste årene. Det er behov for fornyelser både av teknisk og estetisk karakter flere steder. Vi må også finne ut hvordan vi kan kvitte oss med dobbeltrommene så snart som mulig. Dette vil vi legge planer for over sommeren og ta inn i neste års budsjett. Noen forbedringer vil bli forsøkt gjort allerede i år.

Ledergruppen og styret skal drøfte nye lø​sninger

Ledergruppen har planlagt en samling i august, for å drøfte ulike fremtidsscenarier for hvordan sykehjem, sykehus og barnehage kan tenkes plassert på ulike måter på eiendommen vår. Til grunn for diskusjonen vil ligge mulighetsstudien som er nevnt over. Vi vil også ha et ekstra styreseminar i begynnelsen av september, der virksomhetslederne er med. Også her vil mulighetsstudien være et sentralt grunnlag for diskusjonen. Et viktig mål vil være å legge en plan for mer konkrete utredninger i løpet av høsten.