Brukerutvalget ved Betanien sykehus.​​​​​

​Brukerutvalg

Betanien sykehus sitt brukerutvalg skal ivareta pasienter og pårørendes interesser, og bidra konstruktivt til å bedre tjenestene på sykehuset.

Medlemmene kommer fra sentrale brukerorganisasjoner, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Mental Helse, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helseRusmisbrukernes interesseorganisasjon, i tillegg til erfaringskonsulenten ved Betanien DPS og etterhvert representant fra ungdomsrådet ved Betanien sykehus. 

Brukerutvalget er oppnevnt av ledergruppen ved Betanien sykehus og er et rådgivende organ for direktør og ledergruppen ved Betanien sykehus i brukerrelaterte spørsmål.

Brukerutvalget sin leder kan etter behov bli invitert/innkalt til ledermøter i sykehuset. Utvalget er uavhengig av ledergruppen sitt daglige arbeid, er selvstendig i forhold til bruker og pårørende sine interesser, og uttaler seg på fritt grunnlag i aktuelle saker.

Alle kan komme med innspill til brukerutvalget på e-post.

 

Hovedoppgaver

  • Å bidra til gjensidig tillit og forståelse mellom bruker og behandler.
  • Å holde seg orientert om brukerrettigheter og plikter og medvirke til å spre kunnskap om slike rettigheter og plikter.
  • Å være pådriver for at kunnskap blir spredd og for at kravene i pasientrettighetsloven blir fulgt opp.
  • Å følge opp hvordan Betanien sykehus ivaretar informasjonen om pasientrettigheter.
  • Å være oppmerksom på krav i styringsdokument som vedkommer pasienter og pårørende.
  • Å holde seg oppdatert i forhold til budsjettsituasjonen i Betanien sykehus.
  • Å oppnevne representanter til utvalg/prosjektgrupper.
  • Å bidra til praktisk tilrettelegging for tilbakemeldinger fra pasienter og pårørende.
  • Å bidra til oppfølging av brukerundersøkelser.
  • Å informere om brukerutvalget sine oppgaver.

 

Sammensetning og konstituering

Pasientorganisasjonene som deltar kommer med forslag til representanter i utvalget. Utvalget har minst 6 medlemmer.

Det er ønskelig om medlemmene bringer med seg kunnskap om situasjonen til sentrale pasientgrupper som psykisk syke barn og voksne og det å være pårørende til syke voksne og barn. 

Medlemmene har funksjonstid på 2 år og kan velges på nytt. Det bør tilrettelegges for kontinuitet i rådet.

Utvalget konstituerer seg selv. Leder og nestleder blir valgt for 2 år om gangen, men kan velges på nytt.

Utvalget velger selv sin arbeidsform og medlemmene kan delta i prosjekt/arbeidsgrupper som blir etablert i sykehuset. 

 Kontakt oss

Send oss en e-post​ for å kontakte oss.
No content found
  
  
  
expand Årstall : 2017 ‎(6)
expand Årstall : 2018 ‎(1)