Fotballspill på ungdomsrommet på Betanien barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikk.

​Informasjon for pasienter og pårørende

Det finnes flere grunner til at barn og ungdom har behov for hjelp fra Betanien barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP). Eksempler på vansker som utredes og behandles hos BUP kan være:

 • Reaksjoner knyttet til kriser
 • Reaksjoner knyttet til vold og seksuelle overgrep
 • Tristhet/depresjon og angst
 • Tvangspreget atferd
 • Psykoseproblematikk
 • Spisevansker
 • Selvskading
 • ADHD
 • Uro og konsentrasjonsvansker med psykiske tilleggsvansker
 • Atferdsvansker/tilpasningsvansker
 • Utviklingsforstyrrelser
 • Familie- og samspillsvansker

 

Hvordan få hjelp fra BUP?

Når vanskene ikke kan løses hos pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), helsesøster, barnevernstjeneste eller fastlege/skolelege, kan du få hjelp fra BUP. Henvisning skal skje gjennom lege eller leder for barneverntjenesten.

Om barnet ikke bor sammen med begge foreldre, må begge foreldre som regel samtykke til henvisning dersom begge har foreldreansvar. Om behandlingen regnes som et ledd i den daglige og ordinære omsorgen av barnet, eller at kvalifisert helsepersonell mener det er nødvendig for at barnet ikke skal ta skade, er det tilstrekkelig med samtykke fra en av foreldrene.

Unge over 16 år kan, når det er særlige grunner for det, få tilbud om behandling uten at foresatte kjenner til det.

 

Hvordan jobber vi?

Vi jobber blant annet med individualterapi, familiesamtaler, samt veiledning til skole, foreldre eller andre. Vi har også ulike gruppetilbud til barn/unge/foreldre. For tiden har vi følgende grupper:

 • 3 dagers informasjonskurs til foresatte med barn som har fått diagnosen ADHD
 • Kurs for ungdom med Asperger syndrom og deres foreldre
 • Samarbeid med primærhelsetjenesten om gruppetilbud for barn av psykisk syke foreldre

 

Vi har et eget sped- og småbarnsteam som jobber med de yngste barna (0-5 år) og har spesielt fokus på tilknytning og relasjon mellom foreldre og barn.

 

Hvem arbeider her?

Ved poliklinikken møter du spesialutdannede sosionomer, psykologer, pedagoger og leger. Vi har en tverrfaglig tilnærming til faget som i praksis betyr at vi ofte er flere behandlere i møte med familiene. Vi drøfter også utredning og behandling i team.

Kontorpersonalet vårt svarer på spørsmål og er med i den praktiske tilrettelegging for eksempel ved arrangering av kurs.

 

Ventetider og rettigheter

Ventelistegarantien sier at vurdering av en henvisning ikke skal ta mer enn 10 virkedager. Forutsatt at rett til nødvendig helsehjelp er gitt, skal behandling starte innen 65 virkedager etter vedtaket er gjort.

 

Behandling av ungdommer mellom 18-23 år

Retningslinjer fra Helsedirektoratet åpner opp for at BUP kan fortsette med allerede påbegynt behandling etter ungdommer er fylt 18 år.

Dette er ikke et pålegg, men en mulighet BUP har i spesielle saker der det er lite hensiktsmessig å bytte terapeut i f.eks. et behandlingsforløp.

 

Fritt sykehusvalg

Fritt sykehusvalg gir pasienter rett til å velge sykehus/behandlingssted. Du kan lese mer om denne rettigheten og få informasjon om ventetider på ulike sykehus/behandlingssteder hos Fritt sykehusvalg.

 

Samtykke/taushetsplikt   

Foreldre har rett til å delta i behandlingen av barnet. Foreldre og/eller ungdommen må gi samtykke dersom vi skal samarbeide med andre. BUP har meldeplikt til barnevernet om barn/ungdom lever under forhold som kan være til skade for helse og utvikling.

Ungdom som har fylt 16 år har selvstendige pasientrettigheter. Vi kan ikke ta kontakt med foreldrene uten at ungdommen har gitt samtykke til det, med mindre behandler har vurdert at det er vesentlig fare for liv og alvorlig skade for pasientens helse.

I tillegg til dette skal det gis informasjon som er nødvendig for at foreldrene skal kunne oppfylle foreldreansvaret.

 

Innsynsrett

Brukere har full innsynsrett i journalen sin. For barn under 12 år gjelder innsynsretten også for foreldre. For ungdom mellom 12-16 år er det opp til BUP å vurdere om foreldrene skal ha innsyn. Ungdommen skal bli hørt i denne vurderingen.

 

Hvem samarbeider vi med?

Først og fremst er samarbeid med barn og familie viktig. Vi utarbeider utrednings - og behandlingsplan sammen med barn og foresatte. Barn og unges vansker er ofte sammensatte og vi samarbeider derfor med skole, barnehage, helsesøster, PPT, fastlege eller barneverntjeneste.

 Åpningstider

​Mandag-fredag kl. 08.00-15.30

​Kontakt oss på telefon:
55 50 73 50

 Leder

Anne Kløve

Leder Betanien BUP

Tlf. 55 50 73 50