Fotballspill på ungdomsrommet på Betanien barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikk.

​Informasjon for pasienter og pårørende

 

Betanien BUP gir tilbud om utredning og behandling av vansker i spekter moderat til alvorlig for følgende tilstander: angst og depresjon, autisme, ADHD, atferdsvansker, tvangslidelser, reaksjoner på alvorlige belastninger/traumer, selvmordsfare, alvorlig selvskading, psykosemistanke og spiseforstyrrelser.

 

Hvordan få hjelp fra BUP?

Vanskene skal først forsøkes løst i førstelinjen hos for eksempel fastlege, skolelege, kommunepsykolog, skolepsykolog, pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), familievern, helsesøster eller barnevernstjeneste.

Dersom slike tiltak ikke gir resultater kan det henvises til BUP. Henvisning skal skje gjennom lege, psykolog eller leder for barneverntjenesten.


 

​Samtykke til helsehjelp

Om barnet/ungdommen ikke bor sammen med begge foreldre, må begge foreldre som regel samtykke til henvisning dersom begge har foreldreansvar. Om behandlingen regnes som et ledd i den daglige og ordinære omsorgen, eller at kvalifisert helsepersonell mener det er nødvendig for at barnet/ungdommen ikke skal ta skade, er det tilstrekkelig med samtykke fra en av foreldrene.

Unge over 16 år kan, når det er særlige grunner for det, få tilbud om behandling uten at foresatte kjenner til det.

 

Hvordan jobber vi?

Betanien BUP gir tilbud om utredning og behandling. Det tilbys individualterapi, familiesamtaler, samt veiledning til skole, foreldre eller andre. Vi har også ulike gruppe- og kurstilbud til barn/unge/foreldre.

 

Hvem jobber her?

På Betanien BUP møter du spesialutdannede leger, psykologer, sosionomer og pedagoger. Vi har en tverrfaglig tilnærming som i praksis betyr at vi ofte er flere behandlere i møte med barnet/ungdommen/familien. Vi drøfter også utredning og behandling i tverrfaglige team.

Kontorpersonalet vårt svarer på spørsmål og er med i den praktiske tilrettelegging for eksempel ved arrangering av kurs.

 

Ventetider og rettigheter

Ventelistegarantien sier at vurdering av en henvisning ikke skal ta mer enn 10 virkedager fra henvisningen er mottatt. Forutsatt at rett til nødvendig helsehjelp er gitt, skal behandling starte innen 65 virkedager etter vedtaket er gjort.

 

Fritt sykehusvalg

Fritt sykehusvalg gir pasienter rett til å velge sykehus/behandlingssted. Du kan lese mer om denne rettigheten og få informasjon om ventetider på ulike sykehus/behandlingssteder hos helsenorge.no​.

 

Samtykke/taushetsplikt   

Foreldre har rett til å delta i behandlingen. Foreldre og/eller ungdommen må gi samtykke dersom BUP skal samarbeide med andre. BUP har meldeplikt til barnevernet om barn/ungdom lever under forhold som kan være til skade for deres helse og utvikling.

Ungdom som har fylt 16 år har selvstendige pasientrettigheter. Vi kan ikke ta kontakt med foreldrene uten at ungdommen har gitt samtykke til det, med mindre behandler har vurdert at det er vesentlig fare for liv og alvorlig skade for pasientens helse.

I tillegg til dette skal det gis informasjon som er nødvendig for at foreldrene skal kunne oppfylle foreldreansvaret.

Når barn er fylt 12 år, skal de få si sin mening i alle spørsmål som angår egen helse. Det skal legges økende vekt på hva barnet mener ut fra alder og modenhet.

 

Innsynsrett

Brukere har full innsynsrett i journalen sin. For barn under 12 år gjelder innsynsretten også for foreldre. For ungdom mellom 12-16 år er det opp til BUP å vurdere om foreldrene skal ha innsyn. Ungdommen skal bli hørt i denne vurderingen.

Mer informasjon om innsynsretten og pålogging til journalen, finner du hos helsenorge.no​.

 

Hvem samarbeider vi med?

Først og fremst er samarbeid med barn og familie viktig. Vi utarbeider utrednings​- og behandlingsplan sammen med barn og foresatte. Barn og unges vansker er ofte sammensatte og derfor samarbeider vi med skole, barnehage, helsesøster, PPT, fastlege, familievern og barneverntjeneste.


 

Gruppetilbud

Betanien BUP driver grupp​etilbud for barn og unge utsatt for seksuelle overgrep med paralell foreldregruppe.

 Åpningstider

​Mandag-fredag kl. 08.00-15.30

​Kontakt oss på telefon:
55 50 73 50

 Leder

Anne Kløve. Foto: Nils Olav Mevatne.

Anne Kløve

Leder Betanien BUP

Tlf. 55 50 73 50