En ambulanse og en politibil i sandkassen på et av lekerommene ved Betanien barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikk.

​Informasjon om BUP for helsepersonell 

Ved Betanien barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) arbeider det spesialutdannede sosionomer, psykologer, pedagoger og leger. Vi har en tverrfaglig tilnærming til faget drøfter utredning og behandling i team.

 

Henvisning

Henvisning til BUP blir vurdert når vanskene ikke kan løses hos pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), helsesøster, barneverntjeneste eller fastlege/skolelege. Henvisning skal skje gjennom lege eller leder for barneverntjenesten, men ofte i samarbeid med og med tilleggsinformasjon fra andre hjelpeinstanser (ref. Pasientrettighetsloven §4-4).

Når barnet ikke bor sammen med begge foreldre, må begge foreldre som regel samtykke til henvisning dersom begge har foreldreansvar. Det er tilstrekkelig at én av foreldrene eller andre med foreldreansvaret samtykker til helsehjelp som regnes som ledd i den daglige og ordinære omsorgen for barnet, jf. barnelova §§ 37 og 42 andre ledd, eller kvalifisert helsepersonell mener er nødvendig for at barnet ikke skal ta skade.

 

Eksempler på vansker som utredes og behandles hos BUP kan være:

 • Reaksjoner knyttet til kriser
 • Reaksjoner knyttet til vold og seksuelle overgrep
 • Tristhet/depresjon og angst
 • Tvangspreget atferd
 • Psykoseproblematikk
 • Spisevansker
 • Selvskading
 • ADHD
 • Uro og konsentrasjonsvansker med psykiske tilleggsvansker
 • Atferdsvansker/tilpasningsvansker
 • Utviklingsforstyrrelser
 • Familie- og samspillsvansker

 

Hvordan jobber vi?

Ved poliklinikken har vi to allmennteam og et spe- og småbarnsteam. Småbarnsteam jobber med de yngste (0-5 år) og har spesielt fokus på tilknytning og relasjon mellom foreldre og barn. Allmennteamene jobber med barn og ungdom fra 5-23 år.

Vi jobber blant annet med individualterapi, familiesamtaler, og veiledning til skole, foreldre eller andre. Vi har også ulike gruppetilbud til barn/unge/foreldre. For tiden har vi følgende grupper:

 • 3 dagers informasjonskurs til foresatte med barn som har fått diagnosen ADHD
 • Kurs for ungdom med Asperger syndrom og deres foreldre
 • Samarbeid med primærhelsetjenesten om gruppetilbud for barn av psykisk syke foreldre

 

Vi gir tilbud om

 • konsultasjon til førstelinjetjenesten
 • konsultasjon til voksenpsykiatrien vedrørende barn av psykisk syke foreldre

​​​

Hvem samarbeider vi med?

Først og fremst er samarbeid med barn og familie viktig. Vi utarbeider utrednings - og behandlingsplan sammen med barn og foresatte.

Barn og unges vansker er ofte sammensatte og vi samarbeider derfor med skole, barnehage, helsesøster, PPT, fastlege eller barneverntjeneste.

 Åpningstider

​Mandag-fredag kl. 08.00-15.30

​Kontakt oss på telefon:
55 50 73 50

 Leder

Anne Kløve

Leder Betanien BUP

Tlf. 55 50 73 50