En ambulanse og en politibil i sandkassen på et av lekerommene ved Betanien barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikk.

​Informasjon om BUP for helsepersonell 

Ved Betanien barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) arbeider det barne- og ungdomspsykiatere, psykologspesialister, leger og psykologer i spesialisering, samt spesialutdannet sosionom og spesialutdannede pedagoger. Vi har en tverrfaglig tilnærming, som i praksis betyr at vi ofte er flere behandlere i møte med familiene. Vi drøfter også utredning og behandling i tverrfaglige team.


 

Henvisning

Barn og unge med milde og moderate psykiske vansker/lidelser skal utredes og behandles av kommunal helsetjeneste eller annen kommunal instans. Der tiltak i kommunal eller annen instans ikke har ført frem, og ved begrunnet mistanke om moderate til alvorlige vansker, kan det henvises til BUP. 

Henviser være fastlege/annen lege, psykolog eller barnevernleder. Henviser må ha møtt pasienten relativt kort tid før eller på henvisningstidspunktet og vurdere grunnlaget for henvisning. NB! Aktuell tilleggsinformasjon fra foreldre/andre hjelpeinstanser må sendes samtidig som henvisningen.


Henvisningen skal inneholde informasjon om:

 • Omsorg- og foreldreansvar og familiens livssituasjon
 • Kartlegging av ressurser, modenhet, sosial og faglig fungering
 • Symptombeskrivelse og grad av funksjonsnedsettelse i hjem og barnehage/skole 
 • Somatisk sykehistorie og familiære faktorer 
 • Somatisk vurdering, herunder opplysninger om syn, hørsel, søvn, matinntak og undersøkelse av puls/blodtrykk, hjerte, lunger, abdomen og tannhelse. Blodprøver som for eksempel TSH, HB, ferritin, vit B12 og andre undersøkelser gjøres på indikasjon 
 • Kontakt med andre hjelpeinstanser (blant annet helsestasjons- og skolehelsetjeneste, psykolog i kommunen, fysioterapeut, barnevern, PPT med mere) 
 • Forhold knyttet til språk, geografi, etnisitet og kultur kartlegges. Behov for tolk vurderes. 
 • Effekt av tidligere prøvde tiltak beskrives
 • Om barnet/ungdommen eller foreldre selv ønsker å beskrive sin forståelse av utfordringer/vansker og behov og ønsker for hjelp


Samtykke til h​elsehjelp

Når barnet ikke bor sammen med begge foreldre, må begge foreldre som regel samtykke til henvisning dersom begge har foreldreansvar. Det er tilstrekkelig at én av foreldrene eller andre med foreldreansvaret samtykker til helsehjelp som regnes som ledd i den daglige og ordinære omsorgen for barnet, jf. barnelova §§ 37 og 42 andre ledd, eller kvalifisert helsepersonell mener er nødvendig for at barnet ikke skal ta skade.


Når barn er fylt 12 år, skal det få si sin mening i alle spørsmål som angår egen helse.​

 

Vansker som utredes og behandles hos BUP

 • Moderate til alvorlige angsttilstander
 • Mistanke om atferdsforstyrrelse
 • Bekymring for barn under 6 år
 • Mistanke om bipolar lidelse
 • Moderat til alvorlig depresjon
 • Mistanke om forstyrrelse av aktivitet og oppmerksomhet (ADHD)
 • Alvorlige psykotiske symptomer, sekundært til somatisk sykdom
 • Mistanke om psykose
 • Moderat til alvorlig selvskading
 • Bekymring for spiseforstyrrelser (eget pakkeforløp)
 • Mistanke om Tourettes syndrom
 • Alvorlige psykiske reaksjoner som følge av traumer, overgrep, kriser eller katastrofer
 • Tilbakevendende tvangstanker og/eller handlinger (OCD)
 • Mistanke om utviklingsforstyrrelser/autismespekterforstyrrelser​

Du kan lese mer i prioriteringsveilederen psykisk helsevern for barn og unge.

 

Hvordan jobber vi?

Betanien BUP er organisert i to allmennteam. Spesifikk kompetanse på sped- og småbarn hører innunder disse.

Tilnærmingen er blant annet individualterapi, familiesamtaler, og veiledning til skole, foreldre eller andre. Vi har også ulike gruppetilbud og kurs til barn/unge/foreldre.

Det gis også tilbud om konsultasjon til førstelinjetjenesten.

​​​​

Hvem samarbeider vi med?

Først og fremst er samarbeid med barn og familie viktig. Vi utarbeider utrednings - og behandlingsplan sammen med barn og foresatte.

Barn og unges vansker er ofte sammensatte og vi samarbeider derfor gjerne med skole, barnehage, skolehelsetjeneste/helsesøster, avdeling psykisk helse, PPT, fastlege eller barneverntjeneste.​


 

Gruppetilbud

Betanien BUP driver gruppetilbud for barn og unge utsatt for seksuelle overgrep, med parallell foreldregruppe.

 Åpningstider

​Mandag-fredag kl. 08.00-15.30

​Kontakt oss på telefon:
55 50 73 50

 Leder

Anne Kløve. Foto: Nils Olav Mevatne.

Anne Kløve

Leder Betanien BUP

Tlf. 55 50 73 50