Fellesrom på heldøgnspost ved Betanien distriktspsykiatriske senter.

Informasjon for helsepersonell om heldøgnspostene 

Døgnbehandlingen ved Betanien DPS består av to avdelinger: avdeling allmennpsykiatri og avdeling psykose. Behandling i døgnenhet vil i hovedsak skje når polikliniske og ambulante tilbud ikke vurderes som tilstrekkelig for den aktuelle pasient.

 

Avdeling allmennpsykiatri

Avdeling allmennpsykiatri er en åpen allmennpsykiatrisk sengepost med 14 behandlingsplasser. Målgruppen er i hovedsak pasienter med affektive lidelser eksempelvis angst, depresjon m.m. som trenger kortvarig opphold for stabilisering, utredelse og behandling.

Oppholdet vil være tidsavgrenset tilpasset den enkelte og ha klar målsetting. Avdelingen tar bare imot pasienter til frivillig opphold.

 

Avdelingen tilbyr blant annet:

 • Miljøterapi
 • ADL-kartlegging og fysisk aktivitet
 • Struktur med fokus på døgnrytme
 • Behandlingstilbud i grupper
 • Individualsamtaler
 • Medisinvurdering

 

Pasienten vil ved innleggelse få tildelt et team som består av behandler og miljøkontakter. Pasienten skal være delaktig i utarbeidelse av egen behandlingsplan der det blir skissert mål for oppholdet og estimert innleggelsestid.

 

Avdeling psykose

Avdeling psykose har 12 behandlingsplasser. To av døgnplassene er definert som brukerstyrte, dvs. døgnplasser der den enkelte bruker for en avgrenset innleggelsesperiode kan legge seg inn selv når vedkommende føler behov for det uten å måtte gå via fastlege.

Avdelingen har et særlig ansvar for personer med psykoselidelser som har behov for planlagte eller akutte opphold. Døgnenheten tilbyr målrettete opphold som er tilpasset den enkelte. Psykoseavdelingen har fokus på et bedringsorientert perspektiv i behandlingen der egenaktivitet, medbestemmelse og mestring står sentralt.

 

Avdelingen tilbyr blant annet:

 • Miljøterapi
 • Individualsamtaler
 • Tilrettelegging av ettervern
 • Medikamentelle justeringer
 • Tilrettelagt fysisk aktivitet
 • Musikkterapi
 • Brukerstyrt innleggelse

 

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet er en integrert del av behandlingen under innleggelsen i døgnenhetene. Pasientene blir gitt anledning til å delta i fysiske aktiviteter som turgåing og økter i treningsrom/studio. Det vil være både individuelle tilbud i avdelingen og gruppeopplegg i samarbeid med fysioterapeutene som jobber ved DPSet.

Aktiviteter vil bli lagt opp slik at det skal være mulig å overføre opplegget til hverdagen utenfor institusjon. Det er ønskelig at pasienten skal kunne trene/delta på egne aktiviteter i nærområdet sitt.

 

Samarbeidspartnere

For å sikre pasienten best mulig behandling og oppfølging har heldøgnpostene etablert et tett samarbeid med sykehus, andre avdelinger ved DPSet og kommunen.

 

Søknadsprosedyre

Fastlege eller andre behandlere i spesialisthelsetjenesten kan søke pasienter inn på heldøgnspostene og inntak skjer fortløpende.

 

Personellet ved døgnbehandlingen

Personellet ved døgnenhetene består av avdelingsleder, assisterende avdelingsleder, sykepleiere/psykiatriske sykepleiere, psykiatriske hjelpepleiere, vernepleiere, miljøterapeut, ergoterapeut, fysioterapeut og sosionom. Hver avdeling har psykiater og psykologspesialist som hovedbehandler.

 

Behandling

For alle pasientene lages det en behandlingsplan som utarbeides av pasient, hovedbehandler og kontaktpersonen i fellesskap. I de tilfeller det er behov for utarbeiding av individuell Plan og kriseplan blir dette arbeidet også satt i gang under oppholdet. I tillegg til individualsamtaler og gruppebehandlingstilbud er det viktigste tilbudet i heldøgnspostene miljøterapi. Aktivitetene blir bestemt i henhold til den enkelte pasients behandlingsplan og målsetting for oppholdet. Det er blant annet regelmessig fysisk trening, sosial trening, husmøter, tid for avspenning og undervisning med mere.

 Kontaktinformasjon

Du kan ta direkte kontakt med oss på telefon:

 • Avdeling allmennpsykiatri
  • 55 50 74 20
 • Avdeling psykose
  • 55 50 74 30

 Ledere

Bjørn Arne Østevold 

Bjørn Arne Østevold

Avdelingsleder avd. allmennpsykiatri

Tlf. 55 50 74 15

Ingrid Vognstølen

Ingrid Vognstølen

Avdelingsleder avd. psykose

Tlf. 55 50 74 26