Mot enighet: 4 høgskoler blir til 1

Rektorene ​Anneline Røssland, Anne Kari Hersvik Aarstad, Ingunn Moser og Bård Mæland.

Fra venstre: ​Anneline Røssland (Høgskolen Betanien), Anne Kari Hersvik Aarstad (Haraldsplass Diakonale Høgskole), Ingunn Moser (Diakonhjemmet Høgskole) og Bård Mæland (Misjonshøgskolen).

Gøril Vikøren Nøkleby
08.05.2015

​De fire høgskolene Misjonshøgskolen, Høgskolen Betanien, Haraldsplass Diakonale Høgskole og Diakonhjemmet Høgskole er blitt enige om de sentrale spørsmålene og tar sikte på endelig vedtak om fusjon over sommeren. 

Målet er å skape en ny, kirkelig og verdibasert vitenskapelig høgskole - med høye faglige ambisjoner for utdanning og forskning. Styrene ved de fire høgskolene gjorde tidligere i vinter vedtak om å gå i forhandlinger om fusjon.

Utdanningslandskapet er i sterk endring og endringene skjer i høyt tempo. Myndighetenes arbeid med strukturreformen for høyere utdanning sannsynliggjør at institusjonslandskapet i løpet av kort tid kommer til å være kraftig endret og preget av færre læresteder og større institusjoner, fortrinnsvis med universitetsstatus.

 

Enighet om eierskap

Selv om den nye horisonten ikke er til å komme unna, så begynte våre samtaler med sikte på å utrede muligheter for samarbeid for å styrke våre fagområder. Den nye høgskolen skal utdanne kompetente og modige profesjonsutøvere og ledere til tjeneste i helse- og sosialsektoren, utdanningssektoren og kirken. Med sine 3500 studenter og 300 ansatte  blir den en stor nasjonal aktør som er synlig og kraftig tilstede i tre regioner, gjennom å tilby utdanning, drive forskning og fagutvikling og tilby karrieremuligheter i alle regionene.

 

Oppnådd enighet

De fire høgskolene har nå kommet fram til et omforent beslutningsgrunnlag som gjelder eierskapsspørsmålene . Det gjenstår noen avklaringer og det kan komme noen justeringer, men i hovedsak er det oppnådd enighet. Forslaget legges fram for styrene før sommeren, med sikte på beslutning etter sommeren.

Styringsgruppen for prosessen består i dag av de fire rektorene. Styrelederne har midlertidig konstituert Ingunn Moser som rektor og leder av styringsgruppen for ny høgskole. Hun er også de fire høgskolenes talsperson utad i spørsmål som gjelder fusjonsprosessen.  For mer informasjon, kontakt Ingunn Moser på mobil 95 22 737 67 eller på e-post.