Rehabiliteringspasient har bakt boller med to ergoterapeuter på treningskjøkkenet ved Betanien rehabilitering og sykehjem.

Ergoterapi ved rehabilitering

Ergoterapeutene gir tilbud til de pasientene som har behov for ergoterapi, uavhengig av diagnose. Vi har mest å bidra med i forhold til pasienter med hjerneslag, parkinson, multippel sklerose (MS) og KOLS.

Hva er målet? 

Målet er at du skal bli så selvhjulpen som mulig og kunne leve et aktivt liv i eget hjem og å kunne delta i samfunnet.
 

Ergoterapeutisk trening

Treningen og tilbudet tilpasses i samarbeid med deg som pasient. De tiltak som blir satt i verk er ut ifra dine behov og hva som er viktig for deg i det daglige livet. Som rehabiliteringspasientene får du 3-4 treningsøkter på 30 minutter i uken.

Ergoterapeutene jobber i tett samarbeid med det tverrfaglige teamet på rehabiliteringsavdelingen.

Treningstilbudet kan bestå av:

Fysisk funksjonstrening og delfunksjonstrening

Dette kan være arm- og håndtrening, trening i å drikke av et glass eller spise med kniv og gaffel.

 

Trening i daglige aktiviteter

Dette kan være trening i personlig stell, påkledning og matlaging.

 

Kognitiv trening

Trening i forhold til konsentrasjon, hukommelse, orientering, oppmerksomhet og reaksjonsevne. Her brukes aktiviteter som matlaging, spill, og bruk av PC.

 

Stimulering av munnmotorikk, pusteteknikk og tale

Vi har tett samarbeid med musikkterapeut og logoped og følger gjerne opp øvelser og opplegg de har satt i gang.

 

Trening på deltakelse i samfunnet

Dette kan være trening i å ta buss, gå på kafé eller kjøpesenter eller lignende.

 

Hjelpemidler

Vi legger til rette for og gir opplæring i bruk av aktuelle hjelpemidler. Vi søker om de hjelpemidlene du i første omgang trenger for å kunne komme hjem.

 

Hjemmebesøk

Noen ganger drar vi på hjemmebesøk for å kartlegge behov for hjelpemidler og tilrettelegging av boligen din. Noe av treningen kan også foregå i hjemmet.

 

Samarbeid med kommuneergoterapeuter

Vi samarbeider med kommuneergoterapeutene og dette arbeidet vektlegges i stor grad ved behov for videre oppfølging etter utskrivelse fra Betanien rehabilitering og sykehjem.

​Kontakt oss på tlf. 55 50 71 40/41.

 Leder

Hilde Hagenes Christensen - styrer ved Betanien rehabilitering og sykehjem.

Hilde H. Christensen

Styrer Betanien rehabilitering og sykehjem

 Tlf. 55 50 70 30